Zrealizowane projekty

O nas

Nasze technologie

Usługi

Kontakt

Wykaz publikacji

 

 

DR INŻ. MAREK PILAWSKI
 

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

DOTYCZĄCY ZAGADNIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I EKOLOGII

 

 

 

„PLZT ceramic shutters : properties and application”, Optica Applicata Vol. IX, No 2, 1979, Warszawa, Poland

 

Marek Pilawski – Politechnika Warszawska

Kazimiera Smolińska – Unitra Elpod Warszawa

 

 

„PLZT ceramic optoelectronic analog, logic and switch devices”, Optica Applicata Vol. XII, No 1, 1982, Warszawa, Poland

 

Marek Pilawski – Politechnika Warszawska

Kazimiera Smolińska – Unitra Elpod Warszawa

 

„Application of electro – optical method to measurements of discharges in dielectrics”, Optica Applicata Vol. XIII, No 2, 1983, Warszawa, Poland

 

M. Pilawski – Politechnika Warszawska

A. Sierota – Politechnika Warszawska

T. Sosnowski – Central Research Institute „Elektromontaż” Warszawa

 

 

II Gospodarcze Forum Gmin, Warszawa, grudzień 1995 r.

 

  1. “Rekultywacja gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi”.
  2. “Stacja Transformacji Osadów Petrochemicznych”.
  3. “Stacja Transformacji Odpadów Komunalnych i Surowych Osadów Ściekowych na Nawóz Organiczno-Wapienny i Siarkę Elementarną”.
  4. “Kalkulacja efektywności Ekonomicznej Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ściekami oraz Źródła Finansowania Ekologicznych Przedsięwzięć Inwestycyjnych”.
  5. Kompleksowy Zintegrowany System Energetycznego Zagospodarowania Polskich Odpadów Komunalnych” - monografia, Warszawa 1996 r.

 

Konferencja: Szanse Ekorozwoju w Świetle Nowych Przepisów Prawa,

NOT, Warszawa, listopad 1996 r.

 

  6. “Racjonalizacja Gospodarki Odpadami”.

 

IV Konferencja Naukowo-Techniczna: Odpady - Składowanie - Utylizacja

Ustroń-Jaszowiec, kwiecień 1997 r.

 

  7. “Kompleksowy Zintegrowany System Energetycznego Zagospodarowania Polskich Odpadów Komunalnych”.

 

V Międzynarodowa Konferencja: Racjonalizacja Użytkowania Energii i

Środowiska, Gdańsk, październik 1997 r.

 

  8. “Energetyczna Samolikwidacja Odpadów Komunalnych, a Zagadnienia Ochrony Środowiska”.

  9. “Gazyfikator odpadów komunalnych jako podstawowy moduł energetyczny”.

  10. “Walory energetyczne polskich odpadów komunalnych”.

  11. Energia środowiskowa”.

  12. “Przykład racjonalnego użytkowania energii i środowiska w gminie o liczbie mieszkańców ok. 36 000”.

 

Konferencja: Czystsza Produkcja, Ustroń - Jaszowiec, 1997 r.

 

  13. “Czystsza produkcja Energii {z alternatywnych surowców energetycznych}”.

 

II Międzynarodowa Konferencja: Spalanie Odpadów - Technologia i

Problemy, Szczyrk, październik 1997 r.

 

  14. “Energia środowiskowa”.

  15. “Plazmowa utylizacja odpadów niebezpiecznych. Termiczne metody samolikwidacji odpadów komunalnych”.

  16. “Odpady organiczne i pochodzenia organicznego jako źródło gazowych nośników energii”.

 

Opracowanie dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło

 

  17. “Program długofalowej polityki w obszarze zagospodarowania odpadów komunalnych”.

 

Magazyn Fundacji Promocji Gmin Polskich, Nr 20, 1997 r.

 

  18. “Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi”.

 

I Międzynarodowa Konferencja: Paliwa z Odpadów

Ustroń, październik 1997 r.

 

  19. “Krajowy bilans energetyczny paliw otrzymanych na drodze transformacji alternatywnych surowców energetycznych”.

  20. “Walory energetyczne odpadów komunalnych”.

  21. “Sposoby wykorzystania paliwa komunalnego”.

  22. “Odpady ropopochodne i osady petrochemiczne jako paliwo”.

 

Międzynarodowa Konferencja: Ochrona Środowiska na Terenach Górni­czych, Katowice, 1997 r.

 

  23. “Energetyczna gospodarka odpadami jako element ochrony środowiska”.

 

Sympozjum: Racjonalizacja Gospodarki Surowcami oraz Odpadami

Przemysłowymi i Komunalnymi, Tarnobrzeg, październik 1997 r.

 

  24. “Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi”.

  25. “Ekologiczny sposób wykorzystania walorów energetycznych odpadów

      komunalnych”.

 

 

Raport w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz wyd. Biznes i Ekologia,

czerwiec, grudzień 1998 r., grudzień 1999 r.

 

  26. “Energia ze śmieci”.

  27. “Energetyczny Recykling Biomasy i Odpadów Organicznych. Podstawy

         Prawne, Przyrodnicze i Technologiczne”.

  28. “Zamknięte obiegi materiałowo - energetyczne w systemach gospodarki odpadami”.

  29. “Koncepcja Zakładów Utylizacji Końcowej Odpadów”.

 

VI Międzynarodowa Konferencja: Racjonalizacja Użytkowania Energii i

Środowiska, Gdańsk, październik 1998 r.

 

  30. “Energetyczny recykling odpadów”.

  31. “Nowa technologia izolacji w budownictwie” (energetyczny recykling makulatury).

  32. “Projekt zakładu energetycznego recyklingu odpadów poprzez ich zagazowanie”.

  33. “Ekologiczna elektrownia”. (energetyczny recykling biomasy - osadów ściekowych ).

 

“EKO - PROBLEMY”. Utylizacja odpadów przemysłowych i komunalnych.

( kwartalnik, lata 1998/1999 )

 

  34. “Koncepcja Recyklingu Odpadów w Zakładzie Energetycznym”.

  35. “Nowa Technologia Izolacji w Budownictwie”.

  36. “Uniwersalny System Energetycznego Recyklingu Odpadów”.

  37. “Skojarzona gospodarka odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi w systemie energetycznym 200-tysięcznego miasta”.

  38. “Osuszanie osadów ściekowych”.

 

Opracowania wykonane dla Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa - IBMER Warszawa

 

  39. Gospodarcze Wykorzystanie Biomasy (cykl): “Osuszanie Osadów Ściekowych”. 

  40. Gospodarcze Wykorzystanie Biomasy: “Uniwersalny System Energetycznego Recyklingu Odpadów Organicznych”. 

  41. Gospodarcze Wykorzystanie Biomasy: “Energetyczne Bloki Energetyczne”.

  42. Gospodarcze Wykorzystanie Biomasy: “Kompleksowa Ochrona Środowiska Naturalnego w Gminach Miejsko-Wiejskich z Użyciem Preparatu                   Mikrobiologicznego Trigger”.

  43. “Sposób i urządzenie do produkcji betonu siarkowo - popiołowego z wykorzystaniem energii środowiskowej”.

 

I Międzynarodowe Kaliskie Seminarium: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI, 11. 06. 1999 r. Kalisz

 

  44. “Uniwersalne Urządzenie i Sposób Niszczenia Wszelkich Odpadów”.

 

XXX Międzynarodowa Konferencja: “Postęp techniczny w dziedzinie oczyszczania ścieków”, Katowice, październik 1999 r.

 

  45. M. Pilawski, A. Grzybek, M. Rogulska: “System osuszania osadów ściekowych”.

 

VII Międzynarodowa Konferencja: Racjonalizacja Użytkowania Energii i Środowiska, Gdańsk, październik 1999 r.

 

  46. “Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi na przykładzie 200 tys. miasta”.

  47. “Reaktor ciekłometaliczny jako uniwersalne narzędzie transformacji odpadów do postaci paliw ekologicznych i ich ostatecznej likwidacji”.

  48. “Suszarka osadów ściekowych. Produkcja standaryzowanego biopaliwa”.

 

II Międzynarodowa Konferencja: “Paliwa z odpadów ‘99”

 

  49. “Reaktor ciekłometaliczny jako uniwersalne narzędzie transformacji odpadów do postaci paliw ekologicznych i ich ostatecznej likwidacji”.

  50. “Suszarka osadów ściekowych. Produkcja standaryzowanego biopaliwa”.

 

“EKOLOGIA I TECHNIKA” - dwumiesięcznik, Nr 2 (38), 5 (41) 1999 r.,

Nr 2 (44) - 2000 r.

 

  51. dr inż. Marek Pilawski, mgr Zbigniew Pabjan, Michał Ziętek: “Reaktory do termicznego i termokatalitycznego przekształcania odpadów”, s. 55-63 (38)

  52. dr inż. Anna Grzybek, dr inż. Marek Pilawski, dr Magdalena Rogulska: “Energetyczny Recyklig Odpadów Organicznych”, s. 48 – 53 (44)

  53. dr inż. Marek Pilawski:“Energetyczny Recykling Odpadów Komunalnych”, s. 141-152 (41)

     “EKO-Profit” - miesięcznik ekologiczny

  54. “Zamknięte obiegi materiałowo - energetyczne w systemach gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi”, Nr 3 (21) marzec         2000 r.,     cz.I ; Nr 4 (22) kwiecień 2000 r., cz. II, s. 38 –41

  55. “Wartość technologiczna odpadów jako źródło finansowania programów gospodarki odpadami”, Nr 10 (47) październik 2000 r., s. 36 – 40,           cz. I cz.   II Nr 11 (48) listopad 2000 r., s. 48 – 51

  56. “ Źródła energii odnawialnych w strumieniu odpadów komunalnych”

  Nr 12 (49) grudzień 2000 r., s. 56 - 58

  57. “Wykorzystanie energii nurtu rzek nizinnych do wytwarzania energii elektrycznej”, Nr 3 (52) marzec 2001 r., s. 47 – 48

  58. “Wykorzystanie odpadów przy budowie ekologicznych i energetycznie samowystarczalnych osiedli mieszkaniowych”, Nr 11 (59) listopad 2001, s. 50-54.

 

Konferencja panelowa “Odnawialne źródła energii - czysta energia - czysta ziemia”

 

  59. Referat: “Zamknięte obiegi materiałowo - energetyczne w systemach gospodarki odpadami”, Ratusz Miejski m. st. Warszawy, 25. 04. 2000 r.

 

Sympozjum: “Ochrona środowiska człowieka w aspekcie gospodarki odpadami komunalnymi”

 

  60. Referat nt.: “Ochrona środowiska a odpady komunalne”, Inowrocław, Urząd Miasta, 11. 05. 2000 r.

 

Warszawskie Centrum Demokracji Lokalnej, Seminarium nt.: “Wdrażanie przepisów prawa energetycznego w gminach, powiatach i województwach”

 

  61. Referat nt.: “Alternatywne źródła energii - alternatywne materiały termoizolacyjne”, Warszawa, 2. 06. 2000 r.

 

Konferencja nt. “RECYKLING – prawo, finansowanie, praktyka”

 

  62. Referat nt.: „Wewnętrzne źródła finansowania programów recyklingu odpadów”, s. 21-23

 

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA nt.: „PROBLEMY RECYKLINGU”, ROGÓW, 2001 r.

 

 63. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan “ Recykling odpadów celulozowych w systemie energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego      i przemysłowego”, s.155-164

 64. Marek Pilawski, Lepold Rolek “Recykling wybranych odpadów przemysłowych, komunalnych i bioodpadów w systemie ekologicznego i super       energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego”, s. 37-52

  65. Marek Pilawski “Przykład zintegrowanego systemu zagospodarowania materiałów powstałych w wyniku recyklingu”, s.125-132

  66. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan “Zamknięte obiegi materiałowo – energetyczne w systemie recyklingu odpadów organicznych”, s.205-216

  67. Marek Pilawski “Recykling – jak to zrobić ?”, s.197-204

  68. Marek Pilawski “Energetyczny recykling wszelkich odpadów”, s.183-196

  69. Marek Pilawski “Wartość technologiczna odpadów jako źródło finansowania programów recyklingu odpadów”, s.97-110

 70. Krzysztof Jarzecki, Zbigniew Pabjan, Marek Pilawski, Zbigniew Tokarz, Stanisław Wojtasik, Michał Ziętek “Wykorzystanie biopaliwa – biomasy do   produkcji ekologicznych paliw płynnych dla rolnictwa”, s.71-84

  71. Marek Pilawski, Marek Skubisz “Energetyczny recykling biomasy”, s.175-182

  72. Marek Pilawski, “Recykling w systemie samolikwidacji odpadów”, s.217-222

 

III Międzynarodowa Konferencja :”PALIWA z ODPADÓW”, Wisła, październik 2001

 

  73. “Wykorzystanie paliw alternatywnych w strategii budowy ekologicznych i energetycznie samowystarczalnych osiedli mieszkaniowych”, s. 53-       64

  74. “Źródła energii odnawialnych w strumieniu odpadów komunalnych”, s. 291-296

  75. “Uniwersalne urządzenie i sposób wytwarzania ekologicznego paliwa gazowego z odpadów organicznych”, s. 297-305

 

Międzynarodowa Konferencja : ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII U PROGU XXI WIEKU, Warszawa, 10-11 grudzień 2001

 

  76. Marek Pilawski : “Źródła energii odnawialnych w strumieniu odpadów komunalnych”

  77. Marek Pilawski : “Wykorzystanie nurtu rzek nizinnych do produkcji energii elektrycznej”

  78. Marek Pilawski :“PARK POD KOPUŁĄ jako przykład zintegrowanego systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii”

 
Opracowania wykonane dla Polskiej Agencji Ekologicznej
 

  79. “Likwidacja skażeń gruntów ze szczególnym uwzględnieniem technologii biotechnicznych”, Warszawa, październik 2000

  80. “Strategia Budowy ekologicznych i energetycznie samowystarczalnych osiedli mieszkaniowych”, Warszawa, marzec 2001

  81. “Koncepcja wykorzystania biomasy w systemach ekologicznego budownictwa mieszkaniowego”, Warszawa, maj 2001

  82. “Program zagospodarowania gruzu budowlanego – betonowego i ceglanego”, Warszawa, grudzień 2001

  83. „Obowiązki firmy ALCATEL – Polska S.A w zakresie recyklingu w świetle najnowszych regulacji prawnych”, PAE, Warszawa 2002.

 84. „Studium możliwości biznesowych dla firmy ALCATEL – Polska S.A w zakresie recyklingu odpadów, a zwłaszcza w zakresie   recyklingu zużytego   sprzętu telekomunikacyjnego i elektronicznego”, PAE, Warszawa 2002.

 

Miesięcznik RECYKLING nr 2/2001
 

  85. Marek Pilawski, Marek Hryniewicz “Kaskadowe ekologiczne bloki energetyczne”.
 

II Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne : „WYBRANE PROBLEMY W BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYN” i II Ogólnopolskie Forum : „MASZYNY I URZĄDZENIA DO UTYLIZACJI ODPADÓW”, Politechnika Białostocka, AGH, KBN-Sekcja Budowy Maszyn, Białystok-Białowieża, 28-31 sierpień 2002 r, materiały w : Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej 2002, Nauki Techniczne Nr XXX, Budowa i Eksploatacja Maszyn Z.XX

 

   86. Anna Grzybek, Marek Pilawski : „Koncepcja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w układach chłodniczych”, s. 101 -108.

  87. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan, Michał Ziętek : „Termiczna bezodpadowa i bezkominowa technologia przetwarzania wszelkich odpadów z           odzyskiem”, s. 375 – 388.

   88. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan, Michał Ziętek : „Proces i urządzenie do przetwarzania odpadowych opakowań z tworzyw sztucznych”.

  89. Anna Grzybek, Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan, Michał Ziętek : „Lokalna elektrociepłownia wykorzystująca jednocześnie odnawialne i                           alternatywne źródła energii”, s. 109 – 114.

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „BIOPALIWA 2002”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Warszawa, 25.10.2002

 

  90. Marek Pilawski, Anna Grzybek, Zbigniew Pabjan, Marcin Bartczak, Michał Ziętek, Bogusław Tugi : „Wykorzystanie biopaliw do celów                     technologicznych”.

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : „PROBLEMY RECYKLINGU” – Recykling 2002 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Rogów, 20-21 listopada 2002 r.

 

  91. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan, Michał Ziętek : „Autoenergetyczny recykling wraków samochodowych”, s. 172 – 192.

  92. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan, Michał Ziętek : „PERSPEKTYWY ENERGETYKI I EKOLOGII – Odpady, węglowodory, wodór, energia”,                   czasopismo RUROCIĄGI (1/2) 2002 r., s. 11 –19.

  93. Marek Pilawski i inni : „Alternatywne Źródła Energii w Lokalnej Elektrociepłowni”, CZYSTA ENERGIA, lipiec/sierpień 2002, nr 7/8 (11/12) 2002, Poznań,   s. 20-21.

  94. Anna Grzybek, Marek Pilawski, Bogusław Tugi : „Koncepcja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w układach chłodniczych”, CZYSTA ENERGIA,   nr 9 (13), wrzesień 2002 r., s. 14-15.

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „BIOPALIWA 2003”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, 13 czerwca 2003 r., Warszawa

 

  95. Marek Pilawski i inni : „Wykorzystanie biomasy w lokalnych zespołach paliwowo – energetycznych”.

  96. Marek Pilawski i inni : „Multipaliwo na bazie biomasy”.

 

VII Polsko – Duńska Konferencja „BIOMASA w ENERGETYCE”, Starbienno,

12-15 czerwca 2003 r.

 

  97. Marek Pilawski i inni: „Biomass using in local fuel – energetic block”, s. 125-132.

  98. Marek Pilawski i inni : „Multifuel on the biomass base”, s.123 – 124 .

 

Konferencja : “OBIEG PIERWIASTKÓW w PRZYRODZIE”, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 24 – 27 wrzesień 2003 r.

 

  99. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan, Michał Ziętek, Marcin Bartczak : „Wymuszony obieg wodoru z odzyskiem energii”.

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : „PROBLEMY RECYKLINGU” – Recykling 2003 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Rogów, 28-29 października 2003 r.

 

 100. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan, Michał Ziętek, Marcin Bartczak : „ Zamknięte obiegi materiałowo - energetyczne w systemach molekularnego recyklingu odpadów”.

 

IV Międzynarodowa Konferencja :”PALIWA Z ODPADÓW”, Ustroń,

22 – 24 październik 2003 r.

 

  101. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan, Michał Ziętek, Marcin Bartczak : „Lokalne zespoły paliwowo-energetyczne – wytwarzanie wodoru z odpadów”.

 

  102. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan, Michał Ziętek, Marcin Bartczak : „Multipaliwo na bazie biomasy”.

 

Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa 2004

 

  103. Marek Pilawski, Iza Gryko : „Bioklimatyzacja”.

 

  104. Marek Pilawski : ”Transformacja porafinacyjnych odpadów węglowodorów o konsystencji pasty do postaci paliw płynnych”.

 

Czasopismo „Czysta Energia”, Poznań 2004

 

  105. Marek Pilawski : „Wodór z odpadów – źródło czystej energii przyszłości dla energetyki”.

 

Konferencja : ENERGIA I ŚRODOWISKO W TECHNOLOGIACH BUDOWLANYCH, Szczyrk – Opole 2004

 

  106. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan : „Wykorzystanie makulatury do produkcji budowlanych materiałów termoizolacyjnych”.

  107. Marek Pilawski, Romuald Rolek : „Wykorzystanie odpadowego gipsu syntetycznego do budowy super energooszczędnych i super termoizolacyjnych   oraz ekologicznych materiałów budowlanych”.

  108. Marek Pilawski : „Innowacyjne wykorzystanie materiałów mineralnych w technologiach budowlanych”

  109. Marek Pilawski : „Multipaliwa na bazie odpadowych materiałów organicznych”.

  110. Marek Pilawski : „Wytwarzanie wodoru – ekologicznego paliwa przyszłości - z odzyskiem energii w procesie molekularnego recyklingu odpadów”.

  111. Marek Pilawski : „”Park pod kopułą jako przykład totalnego ekologicznego zagospodarowania alternatywnych źródeł energii”.

 

”Cieplne Maszyny Przepływowe – Turbomachinery”, No. 126, 2004

 

  112. Marek Pilawski : ”Multipaliwo na bazie osadów ściekowych”.

 

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „PALIWA Z ODPADÓW” 2005

 

  113. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan, Marcin Bartczak : „System OPO – odpady pracują na odpady”, s. 191-196.

 

IV KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA : „PROBLEMY RECYKLINGU”, ROGÓW, LISTOPAD 200

 

  114. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan, Marcin Bartczak : „System OPO – odpady pracują na odpady”, s. 183-190.

  115. Marek Pilawski : „Przemysłowa produkcja paliw alternatywnych, biopaliw i energii ekologicznej w systemie opo – odpady pracują na odpady” (2007).

 

V KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA : „PROBLEMY RECYKLINGU”, WARSZAWA, WRZESIEŃ 2007

 

  116. Marek Pilawski : „Recykling produktów odpadowych w produkcji rolno – spożywczej. Produkcja biomultipaliw”, s. 294-301.

  117. Marek Pilawski : „Przemysłowa produkcja paliw alternatywnych, biopaliw i energii ekologicznej w systemie opo – odpady pracują na odpady” (2007).

 

KONFERENCJA „REGOS 2007”, CIEPLNE MASZYNY PRZEPŁYWOWE, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ŁÓDŹ 2007

 

  118. Marek Pilawski : „Paliwa nowej generacji z odpadów”, s. 195 – 206.

  119. Marek Pilawski : „Systemy likwidacji odpadów z odzyskiem energii. Reaktor RCM – podstawowe urządzenie recyklingu molekularnego                   odpadów z odzyskiem wodoru jako odnawialnego źródła energii”, s. 207 – 220.

  120. Marek Pilawski : „Współczesna koncepcja RCRTO – Regionalnego Centrum Recyklingu Technologicznego Odpadów”, s. 221-236.

 

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „PALIWA Z ODPADÓW” 2007

 

  121. Marek Pilawski : „Systemy likwidacji odpadów z odzyskiem energii”, s. 53 -62.

 

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA : „ENERGIA I ŚRODOWISKO W MATERIAŁACH BUDOWLANYCH, CERAMICZNYCH, SZKLARSKICH I OGNIOTRWAŁYCH”, KARPACZ, WRZESIEŃ 2008

 

  122. Marek Pilawski : „Wykorzystanie surowców wtórnych i odpadowych oraz paliw alternatywnych w technologicznym procesie recyklingu                  molekularnego odpadów”, s. 377 -388

 

KONFERENCJA : „RECYKLING I ODZYSK MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH”, POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA, SZCZECIN 2008

 

  123. Marek Pilawski, Jerzy Przydatek : „Recykling i odzysk materiałów polimerowych w reaktorach ciekłometalicznych RCM”, s. 177 – 184.

 

Dwumiesięcznik : TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE, nr (10) rok III, s. XXII – XXVI, Warszawa 2010

 

  124. Marek Pilawski, Marek Dudyński : „„Energetyczny recykling zużytych opon samochodowych”.

 

Dwumiesięcznik : NOWA ENERGIA”, nr 2(26)2012, s. 53 – 54, 2011 rok

 

  125. Marek Pilawski, Bogdan Flisiewicz, Jerzy Pucek : „Gaz syntezowy z odpadów jako źródło czystej energii”.

 

VIII Międzynarodowa Konferencja : PALIWA Z ODPADÓW Szklarska Poręba, 17 – 19 październik 2012

 

  126. Marek Pilawski, Bogdan Flisiewicz : „Syntezowanie paliw II-giej generacji z czegokolwiek”.

  127. Marek Pilawski, Zbigniew Pabjan : „Regionalny Zakład Kompleksowej Gospodarki Odpadami RZKGO”.

 

IX Międzynarodowa Konferencja : PALIWA Z ODPADÓW Szklarska Poręba, 19 – 21 listopad 2014

 

  128. Marek Pilawski : „Stałe, ciekłe i gazowe paliwa wytworzone z wybranych grup rodzajowych odpadów komunalnych,                                           przemysłowych i niebezpiecznych jako baza paliwowa Lokalnych Zespołów Paliwowo-Energetycznych”.